Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl
Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa – warsztaty praktyczne

Cel szkolenia:

Przygotowanie do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę potrzebną do:
 • doboru odpowiedniego sprzętu potrzebnego do zabezpieczenia zakładu pracy,
 • naliczenia ilości sprzętu potrzebnego do zabezpieczenia zakładu pracy,
 • prawidłowego oznakowania dróg ewakuacyjnych i pożarowych,
 • opracowania systemu ewakuacji dla macierzystego zakładu pracy,
 • posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu 1 dnia.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – na podstawie §16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Pracodawców
 • Innych osób kierujących pracownikami
 • Kadry inżynieryjno-technicznej
 • Osób na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • Osób na stanowiskach robotniczych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematem

Program szkolenia:

Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin
1 Zagrożenie pożarowe, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. 1
2 Wybrane elementy teorii rozwoju pożaru. Podręczny sprzęt gaśniczy. 1
3 Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej. 1
4 Instrukcja alarmowa. 1
5 Zadania i obowiązki osób koordynujących ewakuacją. 1
6 Zadania i obowiązki pracowników na wypadek powstania pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia. 1
7 Zasady organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, współpraca z jednostkami PSP. 1
8 Praktyczne ćwiczenia z zakresu bezpiecznego użycia gaśnic. 1
8

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław