Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl

Społeczni Inspektorzy Pracy (SIP)

Społeczni Inspektorzy Pracy (SIP)

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy.

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu 2 dni.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

Społecznych inspektorów pracy.
Dotyczy zakładowych społecznych inspektorów pracy, oddziałowych (wydziałowych) oraz grupowych społecznych inspektorów pracy pełniących swoje kadencje, którzy przeszli szkolenie podstawowe sip. Szkolenie powinno być prowadzone raz do roku.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu seminarium – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 1632).

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkoleniaIlość godzin
1Zagadnienia prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych.5
2Zagadnienia technicznej ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży, w której działają społeczni inspektorzy pracy.6
3Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dochodzenie powypadkowe.
2
4Zasady udzielania i organizacja pierwszej pomocy.1
5Metodyka kontroli zagadnień technicznej i prawnej ochrony pracy.1
6Organy państwowej kontroli nad warunkami pracy.1
  16

Cel szkolenia:

Przygotowanie spełecznych inspektorów pracy do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy.

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu 3 dni.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

Nowo wybranych społecznych inspektorów pracy.
Dotyczy zakładowych społecznych inspektorów pracy, oddziałowych (wydziałowych) oraz grupowych społecznych inspektorów pracy.
Jest prowadzone na początku każdej kadencji sip.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu seminarium – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 1632).

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkoleniaIlość godzin
1System nadzoru nad warunkami pracy w RP.5
2Zagadnienia prawnej ochrony pracy, w szczególności:
- nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę,
- umowy o pracę a umowy cywolno-prawne,
- wynagrodzenie za pracę,
- czas pracy,
- urlopy pracownicze,
- ochrona pracy kobiet i młodocianych,
- wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
- przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy.
6
3Zagadnienia technicznej ochrony pracy, w szczególności:
- oświetlenie,
- hałas,
- mikroklimat
- badania lekarskie,
- szkolenie bhp,
- substancje chemiczne,
- odzież ochronna i robocza oraz sprzęt ochrony osobistej,
- magazynowanie i transport wewnątrzzakładowy,
- bhp przy procesach technologicznych (w zależności od branży).
7
4Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, w szczególności:
- definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej,
- dochodzenie powypadkowe oraz udział sip w tym dochodzeniu,
- świadczenia przysługujące z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
3
5Zagadnienia funkcjonowania sip, w szczególności:
- podstawy prawne funkcjonowania sip,
- prawa i obowiązki sip,
- udział sip w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
- formułowanie zaleceń i uwag sip,
- współpraca sip z PIP.
4
6Zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społecznymi inspektorami pracy.1
7Zagadnienia ergonomii i psychologii pracy.1
8Podstawowe zagadnienia higieny pracy.1
  24

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław