Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl
Mobbing i dyskryminacja

Mobbing i dyskryminacja

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z mechanizmami występującymi w mobbingu, wykształcenie umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na mobbing u pracowników i osób zarządzających pracą innych.
Organizacja szkolenia:
Szkolenie 8 godzinne, zajęcia realizowane metodą wykładów i ćwiczeń oraz dyskusji.
Uczestnicy szkolenia:
  • pracownicy wszystkich działów
  • kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i pracodawców, którzy chcą efektywnie zapobiegać zjawisku mobbingu w swoim zakładzie pracy, specjalistów human resources oraz kadrowców.

Informacje dodatkowe:
Kodeks Pracy w art. 943 § 1 zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy czyli do przeciwdziałania zachowaniom dotyczącym pracownika lub skierowanym przeciwko niemu a polegających na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go albo mających na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, co w efekcie prowadzić może do zaniżenia jego oceny przydatności zawodowej, zaburzeń emocjonalnych a nawet choroby pracownika. Zalecane jest również aby w ramach działań antydyskryminacyjnych, do jakich zobowiązuje nas członkostwo w UE, pracodawcy zapoznali swoich pracowników z objawami i skutkami mobbingu.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin
1 Motywy psychologiczne mobbingu - dlaczego mówimy o mobbingu? - skala zjawiska w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej, - podstawowe regulacje prawne, - mobbing a inne formy zastraszania przez pracowników. 1
2 Pochodzenie i znaczenie słowa mobbing w relacjach pracownik – pracodawca - teoria Heinza Leymana, - cechy wyróżniające mobbing, - oddziaływania zaburzające możliwości komunikowania się, - oddziaływania zaburzające stosunki społeczne, - działania mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby, - działania mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej, - działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary, 2
3 Jak rozpoznać mobbing pracowniczy? - zachowania pracownika wskazujące na mobbing, - objawy u pracodawcy, - relacje w zespole pracowniczym, - warunki sprzyjające pojawieniu się mobbingu, 2
4 Konflikt jako źródło mobbingu - co to jest mobbing? - co to jest konflikt? - podobieństwa i różnice między konfliktem a mobbingiem. 0,5
5 Jak reagować na przejawy mobbingu? - reagowanie na różne zachowania osoby przejawiającej tendencje do bycia mobberem, - reagowanie adekwatnie do typu osobowości mobbera, - reagowanie na fałszywe alarmy, - umiejętność identyfikowania sytuacji w rozmowach z mobberem. 1,5
6 Odpowiedzialność sądowa pracodawcy za brak działań antymobbingowych i za naruszanie dóbr osobistych pracownika 1
8

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie zagadnień związanych z dyskryminacją i mobbingiem jak również wykształcenie umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na dyskryminację i mobbing  w środowisku pracy.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie 8 godzinne, zajęcia realizowane metodą wykładów i ćwiczeń oraz dyskusji.

Uczestnicy szkolenia:
  • pracownicy wszystkich działów
  • kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i pracodawców, którzy chcą efektywnie zapobiegać zjawisku mobbingu i dyskryminacji w swoim zakładzie pracy, specjalistów human resources oraz kadrowców.

Lp.Nazwa szkoleniaIlość godzin
1Definicja dyskryminacji i mobbingu:
- dyskryminacja bezpośrednia
- dyskryminacja pośrednia
- molestowanie (w tym molestowanie seksualne)
- rodzaje mobbingu.
1
2Przyczyny dyskryminacji:
- ustawowy katalog przyczyn dyskryminacji
- przykładowe przyczyny spoza katalogu ustawowego.
1
3Rekrutacja pracownika a dyskryminacja:
- zasady sporządzania ogłoszeń o pracę
- przeprowadzanie rekrutacji.
1
4Dyskryminacja w trakcie trwania stosunku pracy:
- różnicowanie wynagrodzeń
- różnicowanie innych praw i obowiązków.
1
5Wpływ mobbingu i dyskryminacji na obowiązki pracownicze.1
6Nierówne traktowanie nie będące dyskryminacją:
- „dyskryminacja” ustawowa (ustawowe uprzywilejowanie niektórych pracowników)
- inne względy różnicowania sytuacji pracowników nie będące dyskryminacją.
1
7Środki ochrony pracownika: – ciężar dowodu
- odszkodowanie
- możliwość rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy.
1
8Procedury unikania dyskryminacji i mobbingu:
- postanowienia regulaminów pracy i płacy, regulaminów wynagradzania
- wewnętrzna polityka antymobbingowa – monitorowanie panujących w firmie procedur i zwyczajów.
0,5
9Przegląd orzecznictwa sądowego.0,5
  8

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław