Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001:2001, ISO 14001 i ISO 18001(OHSAS), oraz zdobycie umiejętności przeprowadzania audytów w zintegrowanym systemie zarządzania. Szkolenie jest niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego i obowiązkowe dla firm, które posiadają zintegrowany system zarządzania lub firm integrujących systemy zarządzania.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu: 2 dni  – szkolenie otwarte; 3 dni – w przypadku szkoleń dedykowanych (część warsztatowa na dokumentach systemowych stosowanych w zakładzie klienta).
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).
Dodatkowe informacje:
Szkolenie skierowane jest do: - kandydatów na audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania, - specjalistów ds. ochrony środowiska, bhp, jakości, - pełnomocników zarządu i pracowników odpowiedzialnych za systemy zarządzania w organizacjach.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia
1 Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy;.
2 Omówienie wymagań norm ISO 9001/ISO14001/ OHSAS 18001;
3 Audyt systemu zintegrowanego:- przygotowanie audytu, program audytów, cel, narzędzia, - przeprowadzenie audytu, - analiza wyników, - dokumentowanie, - formularze, listy kontrolne, raport z audytu, - cechy i zadania audytora,- ćwiczenia.
4 Egzamin.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie sposobów wdrożenia efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji.Korzyści: Efektywniejsze zarządzanie organizacją. Szkolenie niezbędne w nowoczesnych organizacjach.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu dwóch dni (16 godzin).
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).
Cel szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do: - organizacji chcących rozbudować system zarządzania jakością o system zarządzania bhp; - organizacji chcących wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; - pełnomocników systemu zarządzania; - specjalistów zajmujących się systemami zarządzania; - kadry zarządzającej; - zespołów wdrożeniowych; - specjalistów, menedżerów, koordynatorów BHP.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia
1 Zapoznanie się z wymaganiami poszczególnych elementów systemu;
2 Omówienie wymagań normy OHSAS 18001 i poszczególnych etapów wdrażania;
3 Omówienie zasad tworzenia niezbędnej dokumentacji systemowej;
4 Zasady prowadzenia monitorowania zagrożeń;
4 Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania elementów SZBiHP;
4 Zarys wymagań prawnych dotyczących BHP.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie sposobów wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania np. na bazie systemu zarządzania jakością, sposoby integracji, „odchudzanie dokumentacji”.Korzyści: Efektywniejsze zarządzanie organizacją.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu dwóch dni (16 godzin).
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).
Dodatkowe informacje:
Szkolenie skierowane jest do: - organizacji chcących rozbudować system zarządzania jakością o system zarządzania bhp lub środowiskowy; - organizacji chcących zintegrować posiadane systemy zarządzania w jeden spójny i efektywny system; - pełnomocników systemu zarządzania; - specjalistów zajmujących się systemami zarządzania; - kadry zarządzającej; - zespołów wdrożeniowych.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia
1 Omówienie wymagań norm ISO 9001/ISO14001/ OHSAS 18001;
2 Korzyści związane z integracją systemów zarządzania;
3 Zasoby niezbędne do integrowania systemów zarządzania;
4 Wskazówki dotyczące integrowania dokumentacji i procesów.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności prowadzenia przeglądów bezpieczeństwa. Szkolenie niezbędne w organizacjach posiadających system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w firmach, w których bezpieczeństwo pracowników stanowi priorytet w zarządzaniu. Szkolenie przeznaczone dla firm, chcących ograniczyć powstawanie strat.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu dwóch dni (16 godzin).
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).
Dodatkowe informacje:
Szkolenie skierowane jest do: - kadry zarządzającej średniego szczebla, - pracowników dozoru bezpośredniego, - specjalistów i menadżerów bezpieczeństwa i higieny pracy, - pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem.  
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia
1 Cele przeglądów;
2 Przeglądy nieformalne;
3 Przeglądy planowane;
4 Fazy przeglądu;
5 Klasyfikacja zagrożeń;
6 Tworzenie list kontrolnych (ćwiczenie);
7 Elementy krytyczne;
8 Przeglądy w „terenie” – zasady przeprowadzania przeglądów;
9 Przygotowywanie raportów- wskazówki;
10
Działania po przeglądach;
11 Zalety przeglądów;
12
Rodzaje przeglądów.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001:2001, ISO 14001 i ISO 18001(OHSAS), oraz zdobycie umiejętności przeprowadzania audytów w zintegrowanym systemie zarządzania. Szkolenie jest niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego i obowiązkowe dla firm, które posiadają zintegrowany system zarządzania lub firm integrujących systemy zarządzania.

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu:

2 dni  – szkolenie otwarte;
3 dni – w przypadku szkoleń dedykowanych (część warsztatowa na dokumentach systemowych stosowanych w zakładzie klienta).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).

Dodatkowe informacje:

Szkolenie skierowane jest do:

- kandydatów na audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania,
- specjalistów ds. ochrony środowiska, bhp, jakości,
- pełnomocników zarządu i pracowników odpowiedzialnych za systemy zarządzania w organizacjach.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy;
2Omówienie wymagań norm ISO 9001/ISO14001/ OHSAS 18001;
3Audyt systemu zintegrowanego:- przygotowanie audytu, program audytów, cel, narzędzia,
- przeprowadzenie audytu,
- analiza wyników,
- dokumentowanie,
- formularze, listy kontrolne, raport z audytu,
- cechy i zadania audytora,- ćwiczenia.
4Egzamin.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności jak identyfikować wymagania prawne bhp, sposoby nadzorowania spełniania wymagań prawnych oraz jak wykonać ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi w organizacji. Szkolenie niezbędne w firmach posiadających system zarządzania bezpieczeństwem pracy. Szkolenie bardzo pomocne w zakresie spełnienia przez organizację przepisów prawnych w obszarze prawa pracy.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu jednego dnia (8 godzin).
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).
Dodatkowe informacje:
Szkolenie skierowane jest do: - pełnomocników systemu zarządzania; - specjalistów zajmujących się systemami zarządzania; - kadry zarządzającej; - zespołów wdrożeniowych; - specjalistów, menedżerów, koordynatorów BHP.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia
1 Omówienie zapisów normy OHSAS 18001 dotyczącej identyfikacji wymagań prawnych;
2 Wymagania prawne i inne wymagania – przykłady;
3 Wymagania norm dotyczące prowadzenia ocen zgodności z wymogami prawnymi;
4 Praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia i dokumentowania ocen zgodności;
5 Skrót wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy i wiedzy o systemie zarządzania bhp.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu 1 dnia.
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).
Dodatkowe informacje:
Szkolenie skierowane jest do pracowników zakładów posiadających wdrożony SZBiHP wg ISO 18001 .
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia
1 Zasady zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie;
2 Przypomnienie wymagań normy ISO 18001;
3 Omówienie dokumentów systemowych (polityka, zagrożenia, ryzyko, cele i zadania);
4 Skrót wymagań prawnych dotyczących bhp.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikowania zagrożeń, ich oceny, metod szacowania ryzyka, dokumentowania ryzyka zawodowego oraz praktycznego wykorzystania oceny ryzyka w działaniach biznesowych firmy. Szkolenie jest niezbędne do wykonania oceny ryzyka zawodowego w firmie. Ocena ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem prawnym – wymóg Kodeksu Pracy.

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu jednego lub dwóch dni.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).

Dodatkowe informacje:

Szkolenie skierowane jest do:

- pracodawców,
- kadry zarządzającej średniego szczebla,
- pracowników dozoru bezpośredniego,
- zespołów zajmujących się ryzykiem zawodowym,
- specjalistów i menadżerów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Identyfikacja zagrożeń;
2Ćwiczenie tematyczne – identyfikacja zagrożeń;
3Wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka;
4Ocena ryzyka;
5Metody szacowania i oceny ryzyka;
6Ćwiczenie tematyczne – przykładowe analiza ryzyka;
7Działania korekcyjne i korygujące;
8Poziomy ryzyka;
9Przyczyny i kontrola strat;
10Dokumentowanie oceny ryzyka formularze, narzędzia komputerowe.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie badania i analizowania zdarzeń wypadkowych, podejmowania działań naprawczych i korygujących, ustalania skutecznej prewencji. Szkolenie jest niezbędne w organizacjach posiadających system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w firmach, w których bezpieczeństwo pracowników stanowi priorytet. Badanie zdarzeń wypadkowych wynika z wymagań przepisów prawnych.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu jednego dnia (8 godzin).
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).
Dodatkowe informacje:
Szkolenie skierowane jest do: - pracodawców, - specjalistów i menadżerów bezpieczeństwa i higieny pracy, - pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem, - kadry zarządzającej średniego szczebla, - pracowników dozoru bezpośredniego, - zespołów zajmujących się zdarzeniami wypadkowymi (zespołów powypadkowych).
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia
1 Wprowadzenie, definicje, cele;
2 Techniki gromadzenia dowodów;
3 System rejestracji i badania zdarzeń wypadkowych;
4 Struktura i kultura bezpieczeństwa pracy;
5 Promocja systemu rejestracji zdarzeń wypadkowych;
6 Przyczyny i skutki strat;
7 Klasyfikacja zdarzeń wypadkowych;
8 Działania korekcyjne /korygujące/ zapobiegawcze;
9 Badanie przyczyn zdarzeń wypadkowych- metody badania;
10 Przyczyny bezpośrednie i pośrednie;
10 Ćwiczenia.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności nowoczesnego, systemowego podejścia do zarządzania BHP. Szkolenie przeznaczone dla firm, chcących ograniczyć powstawanie strat, niezbędne w organizacjach posiadających system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w firmach, w których bezpieczeństwo pracowników stanowi priorytet.

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu trzech dni (24 godziny).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).

Dodatkowe informacje:

Szkolenie skierowane jest do:

- pracodawców,
– specjalistów i menadżerów bezpieczeństwa i higieny pracy;
– pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem;
– kadry zarządzającej średniego szczebla;
– pracowników dozoru bezpośredniego;
– kandydatów na menadżera bezpieczeństwa pracy.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Zarządzanie ryzykiem poprzez system zarządzania bezpieczeństwem pracy;
2Kontrolowanie strat w organizacji;
3Mierzenie i monitorowanie bezpieczeństwa;
4Audyty i przeglądy bezpieczeństwa;
5Zasady bezpieczeństwa;
6Planowanie i przygotowanie do sytuacji awaryjnych;
7Promocja bezpieczeństwa pracy, kultura bezpieczeństwa pracy;
8Identyfikacja i analiza ryzyka;
9Ochrona zdrowia i higiena pracy;
10Gospodarka  środkami ochrony pracy;
11Badanie zdarzeń wypadkowych.

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław