Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl
Kadrowe, księgowe, prawo pracy, ubezpieczenia

Kadrowe, księgowe, prawo pracy, ubezpieczenia

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami kontroli płatników składek.

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu 2 dni.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 186.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkoleniaIlość godzin
1Rodzaje kontroli
- okresowa,
- problemowa,
- doraźna.
0,5
2Zarządzenie kontroli.0,5
3Osoby uprawnione do przeprowadzenia kontroli.
Wyłączenie inspektora z udziału w kontroli.
0,5
4Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
- Ustalenie/wyznaczenie terminu przeprowadzenia kontroli.
- data rozpoczęcia kontroli,
- przewidywany termin zakończenia kontroli.
1
5Miejsca przeprowadzania kontroli.0,5
6Wszczęcie postępowania kontrolnego.
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,
- przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków lub oględzin
- obowiązki inspektora kontroli,
- obowiązki płatnika składek,
- osoby upoważnione do uczestniczenia w czynnościach kontrolnychksiążka kontroli.
5
7Zakres przedmiotowy kontroli.1
8Okres obejmowany kontrolą1
9Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego płatnika składek.1
10Zawieszenie postępowania kontrolnego,
- na wniosek płatnika składek,
- na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego.
1
11Zakończenie kontroli.1
12Protokół kontroli i załączniki do protokołu kontroli; Zastrzeżenia do ustaleń protokołu kontroli.1
13Obowiązek złożenia dokumentów korygujących.0,5
14Decyzje pokontrolne.0,5
15Odpowiedzialność płatnika składek za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy.1
  16

Cel szkolenia:
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami podlegania ubezpieczeniom przez osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu 2 dni.
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 186.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin
1 Umowy cywilnoprawne – wstęp 0,5
2 Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego umowy zlecenia. 0,5
3 Umowa zlecenie jako jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. 1
4 Zbiegi tytułów do ubezpieczeń  – mowa zlecenie i inne tytuły: - kilka umów zlecenia, - umowa zlecenie i umowa o pracę, - umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą, - umowa zlecenie świadczona na rzecz własnego pracodawcy, - umowa zlecenie i działalność gospodarcza, - umowa zlecenie w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, - umowa zlecenia i inne rodzaje pozarolniczej działalności gospodarczej, - umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym pracodawcą oraz prowadzenie pozarolniczej działalności, - umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca oraz prowadzenie pozarolniczej działalności, - inne. 5
5 Umowa zlecenia i prawo do emerytury lub renty. -  kilka umów zlecenia, - umowa o pracę i umowa zlecenia, - umowa o pracę i umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą, - umowa o pracę i umowa zlecenia zawarta z innym podmiotem niż własny pracodawca, 2
6 Umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym. 1
7 Umowa zlecenia a urlop wychowawczy lub zasiłek macierzyński, 1
8 Umowa zlecenia a stosunek służby: - funkcjonariusze służby celnej, - inni. 1
9 Kontrakt menedżerski. 1
10 Dwie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. 1
11 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 1
12 Pytania i odpowiedzi 1
16

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności n.t. naliczania i obciążania wynagrodzenia pracowników.

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu 2 dni.

Informacje dodatkowe:

Zajęcia warsztatowe – ćwiczenia w obliczaniu poszczególnych składników wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 186.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkoleniaIlość godzin
1Prawne podstawy wypłaty i obliczania wynagrodzeń.1
2Minimalne wynagrodzenie za pracę.1
3Ochrona wynagrodzenia.1
4Zmienne składniki wynagrodzenia: choroba; nadgodziny; praca w porze nocnej; dyżury; premie; odszkodowania i odprawy.3
5Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent pieniążny.3
6Zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS.3
7Zasady obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.2
8Problematyka podatku dochodowego.2
  16

Cel szkolenia:
Szkolenie umożliwi zrozumienie jak ważne jest prawidłowe tworzenie ZFŚS, gospodarowanie środkami Funduszu przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej, organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu 2 dni.
Szkolenie jest przeznaczone dla:
- administratorów (pracodawców) ZFŚS, - związków zawodowych, - przedstawicieli załóg ZFŚS oraz sektora finansowego w jednostkach organizacyjnych.
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 186.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin
1 KTO JEST OBOWIĄZANY TWORZYĆ ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH? - Ogólny zarys działalności socjalnej pracodawcy. - Podmioty zobowiązane do tworzenia Funduszu. 1
2 ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU: - Wysokość odpisów na ZFŚS. - Metody ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych. - Odpisy na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów. - Ewidencja księgowa odpisów na ZFŚS. 2
3 ŚWIADCZENIA Z ZFŚS: - Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu. - Zakres działalności socjalnej. - Kryteria przyznawania świadczeń z Funduszu. - Sankcje dla pracodawców naruszających regulacje ustawy. 2
4 ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU – PODATEK DOCHODOWY, SKŁADKI ZUS, EWIDENCJA KSIĘGOWA: - Zwolnienie z „oskładkowania” świadczeń z Funduszu. - Opodatkowanie świadczeń dla pracowników. - Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów. - Zasady opodatkowania oraz ewidencja księgowa dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS. - Świadczenia świąteczne dla pracowników. - Pożyczki z ZFŚS. 2
5 WŁASNE OŚRODKI WCZASOWE: - Koszty utrzymania zakładowego ośrodka wczasowego. - Usługi własnych ośrodków wczasowych a VAT. 2
6 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH: - Przykładowy regulamin ZFŚS. 2
7 ŚWIADCZENIA URLOPOWE: - Zasady wypłacania świadczenia urlopowego. - Naliczenie, opodatkowanie, składki ZUS oraz ewidencja świadczenia urlopowego. 2
8 ZFŚS W WYJAŚNIENIACH ORGANÓW PODATKOWYCH: - Wysokość odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów. - Odpis na ZFŚS w wysokości wyższej niż odpis podstawowy. - Wycieczka dla pracowników sfinansowana ze środków ZFŚS. - Świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS. -  „Wczasy pod gruszą” dla emeryta. - Zapomoga z powodu choroby zwolniona z podatku. -  Bony towarowe dla emerytów. - Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT. - Środki wycofane z ZFŚS – odpisy nie mogą być kosztem podatkowym. 2
9 WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZFŚS: - Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 1
16

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wybrane zagadnienia).

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu 2 dni.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 186.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkoleniaIlość godzin
1Zmiany w ustalaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność gospodarczą
- umowa o pracę nakładczą a działalność gospodarcza
- podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
- inne
2
2Zawieszanie działalności gospodarczej1
3Zmiany w obejmowaniu ubezpieczeniem zdrowotnym członków rad nadzorczych /od 1 października 2007 r./0,5
4Druki RMUA2
5Obejmowanie ubezpieczeniem społecznym osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłki macierzyńskie, przez płatników nie uprawnionych do wypłaty zasiłków chorobowych oraz posiadających takie uprawnienia /zmiany/
- podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne /zmiany/
1,5
6Brak obowiązku naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby powracające z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego3
7Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczenia w przypadku tzw. zbiegów tytułów ubezpieczenia np.:
- umowa zlecenia, a kontrakt menedżerski,
- kontrakt menedżerski, a działalność gospodarcza,
- urlop wychowawczy, a umowa zlecenia,inne.
1
8Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracodawcą lub świadczone na rzecz własnego pracodawcy.
- Umowy zlecenia zawierane ze studentami w świetle przepisów  ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracodawcą lub świadczone na rzecz własnego pracodawcy.
- Umowy zlecenia zawierane ze studentami w świetle przepisów  ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,
0,5
9Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracodawcą lub świadczone na rzecz własnego pracodawcy.
- Umowy zlecenia zawierane ze studentami w świetle przepisów  ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,
0,5
10Definicje podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
- pracowników,
- zleceniobiorców – dwie podstawy
- osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłki macierzyńskie,
1
11Uzyskanie przychodu, a obowiązek naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne1
12Wyłączenia z podstawy wymiaru składek:
- nagrody,
- odprawy, odszkodowania i rekompensaty,
- ekwiwalenty, delegacje
- świadczenia rzeczowe,
- świadczenia przeznaczone na cele socjalne
- opłaty ponoszone za pracowników /hotele dojazdy, opieka lekarska, dokształcanie/
- odszkodowania,
- zapomogi losoweużywanie samochodu
1
13Składki lub ich brak od tzw. bonusów:
- polisy ubezpieczeniowe,
- karty kredytowe na koszty reprezentacyjne,
- abonament do kliniki medycznej /dwie interpretacje/
- samochód służbowy,
- innych,
1
  16

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami naliczania świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu 2 dni.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 186.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkoleniaIlość godzin
1Zmiana wymiaru urlopu macierzyńskiego – zasady obowiązujące od 1 stycznia 2009.2
2Zmiana wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.1
3Przerwa w urlopie macierzyńskim matki dziecka a prawo do urlopu macierzyńskiego ojca dziecka2
4 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.1
5Nowy okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy dla osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu0,5
6Nowy okres zasiłkowy dla kobiet w ciąży. Postępowanie w okresie przejściowym.0,5
7Zmiany od 1 stycznia 2010 r.
- Dodatkowy urlop macierzyński
- Urlop ojcowski
- Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
- Zmiany w sposobie ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego w przypadku korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
1
8Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po zmianie przepisów1
9Podstawa wymiaru zasiłków w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.
- składniki przyjmowane do podstawy wymiaru świadczeń,
- zasady przyjmowania składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń.
-  rozliczanie wyrównań zasiłków – odsetki od wypłaconych świadczeń.
2
10Podstawa wymiaru zasiłków w nietypowych sytuacjach.1
11Składniki miesięczne, kwartalne i roczne, a podstawa wymiaru zasiłków2
12Podstawa wymiaru zasiłków przy krótkim okresie zatrudnienia1
13Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.0,5
14Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.0,5
  16

Cel szkolenia:
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla osób fizycznych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu 2 dni.
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 186.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin
1 Podstawy prawne regulujące zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. 1
2 Zasady dokumentowania przychodów i wydatków – dowody zewnętrzne i wewnętrzne. 122
3 Sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych. 1
4 Zapisy dotyczące przychodów w rejestrze sprzedaży VAT. 1
5 Bieżące zapisy dotyczące zakupów w rejestrze zakupów dla celów podatku VAT. 1
6 Lista płac – naliczanie zaliczek podatku – zapisy. 2
7 Ewidencja wynagrodzeń pracowników. 1
8 Ewidencja i rozliczanie składek ZUS. 1
9 Inne wydatki w księdze przychodów i rozchodów. 1
10 Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, naliczanie amortyzacji środków trwałych. 1
11 Inne ewidencje – prowadzenie ewidencji przebiegu samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi. 1
12 Ustalanie zaliczek podatku dochodowego w ciągu roku. 1
13 Roczny wynik do opodatkowania i ustalenie podatku. 2
16

Cel szkolenia:
Przygotowanie do pracy w komórce kadrowej i samodzielnego prowadzenia spraw personalnych.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu czterech tygodni – 8 dni (soboty i niedziele) i obejmuje 58 godzin zajęć (w tym egzamin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia (zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).
Zasady doboru uczestników:
Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w dziale personalnym lub pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin
1 Źródła oraz zasady prawa pracy. 2
2 Nawiązanie stosunku pracy. 5
3 Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji ze stosunku pracy. 1
4 Szczególne obowiązki zakładu pracy wobec niektórych grup pracowniczych (kobiety, młodociani, poborowi, inwalidzi). 4
5 Odpowiedzialność materialna pracownika 4
6 Urlopy. 8
7 Czas pracy. 4
8 Świadczenie pracy w ramach umów cywilno-prawnych. 4
9 Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia. 8
10 Prawo ubezpieczeń społecznych (zarys systemu). 8
11 Ustanie stosunku pracy. 5
12 Rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy. 2
13 Porządek i dyscyplina pracy. 1
14 egzamin 1
58

Cel szkolenia:
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia postępowania sądowego w zakresie prawa pracy.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu 1 dnia.
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu – na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 186.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin
1 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW ROZSTRZYGAJĄCYCH SPORY O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY. - Przed jakim sądem może toczyć się sprawa z zakresu prawa pracy? - Do którego sądu pracownik może złożyć pozew i jaki sąd w związku z tym wpisać w pouczeniu umieszczanym na wypowiedzeniu lub piśmie rozwiązującym umowę o pracę bez wypowiedzenia? – Co to jest właściwość rzeczowa i jakie ma praktyczne konsekwencje dla pracodawców? 1
2 TERMINY DO WNOSZENIA POWÓDZTW PRZED SĄDY PRACY. - Jakie są terminy wnoszenia powództw do sądu pracy? - Kiedy najpierw należy wnieść sprzeciw lub odwołanie do pracodawcy zanim pracownik wystąpi do sądu? - Czym skutkuje brak pouczenia na wypowiedzeniu umowy lub piśmie rozwiązującym umowę bez wypowiedzenia o możliwości wniesienia odwołania do sądu pracy? - Jakie są terminy wnoszenia powództw w przypadku rozwiązania umowy z porozumieniem stron? 1
3 KOSZTY PROCESU. - Czy pracownik jest zawsze zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych? - Czy jeśli pracodawca wygra sprawę będzie mógł żądać zwrotu kosztów od pracownika niezależnie od tego ile kosztował go radca prawny lub adwokat? 1
4 ŚRODKI DOWODOWE. - Co może być dowodem przed sądem? - Czy nagrania na taśmach, telefonach komórkowych, kamerach mogą być dowodem przed sądem pracy? - Czy maile pracowników oraz ich przełożonych, faksy, bilingi mogą stanowić dowód w sprawie? - Kto może być świadkiem? Czy świadek zawsze musi się stawić na sprawie? - Kiedy sąd uzna nieobecność świadka za usprawiedliwioną a kiedy nałoży na świadka, który nie stawił się przed sądem kary i w jakiej wysokości? Co jeszcze grozi osobie, która mimo wezwania nie stawia się przed sądem? - Jaka jest różnica między wezwaniem na rozprawę a zawiadomieniem o rozprawie? - Czy jest możliwe przeprowadzenie zeznań na zasadach telekonferencji np. jeśli świadkiem jest menedżer, którego oddelegowaliście do pracy za granicą? - Jak przebiegają zeznania świadków? Jak się zachować przed sądem? Co może zapytać sąd, a co pełnomocnicy stron? 2
5 REPREZENTACJA PRZED SĄDEM. - Kto może reprezentować pracodawcę przed sądem? - Czy do sądu zawsze muszą pojechać członkowie zarządu, jeśli sąd chce ich informacyjnie przesłuchać w charakterze strony? - Czy pracodawcę przed sądem może reprezentować specjalista do spraw kadr lub dyrektor personalny? 1
6 ORZECZENIA PRZED SĄDEM PRACY. - Jakie orzeczenia mogą zapaść przed sądem pracy? - Co oznacza obowiązek przywrócenia pracownika do pracy i kiedy nadawana jest takiemu orzeczeniu klauzula natychmiastowej wykonalności? - Przedawnienie roszczeń. - Najczęstsze przyczyny roszczeń z zakresu prawa pracy oraz wybrane orzecznictwo sądowe. 2
8

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław