Tel.: 71/ 721 11 89, Kom: 607 400 944, Email: femar@femar.pl

Ochrona środowiska

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego. Szkolenie przeznaczone dla zakładów wdrażających SZŚ wg ISO 14001.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu: 1 dnia – jako szkolenie otwarte; 2 dni – jako szkolenie dedykowane (rozbudowane o część ćwiczeniową).
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).
Dodatkowe informacje:
Szkolenie skierowane jest do: - zespołów wdrożeniowych; - specjalistów ds. ochrony środowiska; - pełnomocników zarządu i pracowników odpowiedzialnych za systemy zarządzania w organizacjach.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia
1
Zapoznanie się z wymaganiami poszczególnych elementów systemu;
2 Omówienie wymagań normy ISO 14001 i poszczególnych etapów wdrażania;
3 Omówienie zasad tworzenia niezbędnej dokumentacji systemowej;
4 Zasady prowadzenia monitorowania efektów środowiskowych działalności organizacji;
5 Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania elementów SZŚ;
6 Zarys wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska i wiedzy o systemie zarządzania środowiskowego.
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu 1 dnia.
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).
Cel szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do pracowników zakładów posiadających wdrożony System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia
1 Zasady zarządzania ochroną środowiska w zakładzie;
2 Przypomnienie wymagań normy ISO 14001;
3 Omówienie dokumentów systemowych (polityka, aspekty środowiskowe, cele i zadania);
4 Skrót wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie wymagań prawnych w obszarze dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska (w jaki sposób prowadzić niezbędną dokumentację).

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).

Dodatkowe informacje:

Szkolenie skierowane jest do:

- osób zajmujących się ochroną środowiska;
- specjalistów ochrony środowiska;
- koordynatorów ds. ochrony środowiska.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Rodzaje opłat związanych z ochroną środowiska;
2Zasady naliczania opłat i prowadzenia ewidencji;
3Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska związane z:- emisją zanieczyszczeń do powietrza,
- składowaniem odpadów,
- poborem wód,
- zrzutem ścieków,
- wprowadzaniem na rynek odpadów opakowaniowych,
- wprowadzaniem substancji kontrolowanych;
4Ćwiczenia w zakresie naliczania opłat.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Szkolenie niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego. Szkolenie obowiązkowe dla firm, które posiadają system zarządzania środowiskowego lub firm wdrażających system.

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu:

2 dni  – szkolenie otwarte;
3 dni – w przypadku szkoleń dedykowanych (część warsztatowa na dokumentach systemowych stosowanych w zakładzie klienta).

 
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).

Dodatkowe informacje:

Szkolenie skierowane jest do:

- kandydatów na audytora wewnętrznego;

- specjalistów ds. ochrony środowiska;

- pełnomocników zarządu i pracowników odpowiedzialnych za systemy zarządzania w organizacjach.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 14001;
2Norma ISO 19011 – Wskazówki dotyczące przeprowadzania audytów systemów zarządzania;
3Zasady funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem;
4Skrót wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska;
5Zasady prowadzenie auditów i wymogi odnośnie audytorów;
6Praktyczne wskazówki dotyczące planowania i realizacji auditów;
7Ćwiczenia z prowadzenia auditów oraz dokumentowania wyników auditu.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności jak identyfikować wymagania prawne bhp, sposoby nadzorowania spełniania wymagań prawnych oraz jak wykonać ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi w organizacji. Szkolenie niezbędne w firmach posiadających system zarządzania bezpieczeństwem pracy i środowiskowy. Szkolenie bardzo pomocne w zakresie spełnienia przez organizację przepisów prawnych w obszarze prawa pracy i ochrony środowiska.

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu 1 dnia.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).

Dodatkowe informacje:

Szkolenie skierowane jest do:

- pełnomocników systemu zarządzania;
- specjalistów zajmujących się systemami zarządzania ;
- kadry zarządzającej;
- zespołów wdrożeniowych
- specjalistów, menedżerów, koordynatorów BHP i ochrony środowiska.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1Omówienie zapisów norm ISO 14001 i OHSAS 18001 dotyczących identyfikacji wymagań prawnych;
2Wymagania prawne i inne wymagania – przykłady;
3Wymagania norm dotyczące prowadzenia ocen zgodności z wymogami prawnymi;
4Praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia i dokumentowania ocen zgodności;
5Skrót wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie wymagań prawnych w obszarze dotyczącym ochrony środowiska (jak interpretować wymagania prawne, w jaki sposób prowadzić niezbędną dokumentację).
Organizacja szkolenia:
Program szkolenia realizowany jest w ciągu 1 dnia.
Dokumenty uzyskane po szkoleniu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).
Dodatkowe informacje:
Szkolenie skierowane jest do: - specjalistów i koordynatorów ochrony środowiska; - osób zajmujących się ochroną środowiska.
Program szkolenia:
Lp. Nazwa szkolenia
1 Rodzaje pozwoleń w zakresie ochrony środowiska;
2 Dokumentacja w zakresie ochrony środowiska w firmie;
3 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
4 Omówienie głównych wymagań w zakresie:- emisji zanieczyszczeń do powietrza, - gospodarki wodno-ściekowej, - gospodarki odpadami, - obowiązków odzysku/recyklingu opakowań i produktów, - emisji hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, - substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie wymagań prawnych w obszarze dotyczącym odpadów (w jaki sposób gospodarować odpadami, w jaki sposób prowadzić niezbędną dokumentację).

Organizacja szkolenia:

Program szkolenia realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu - na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 186).

Dodatkowe informacje:

Szkolenie skierowane jest do:

- osób zajmujących się ochroną środowiska;
- specjalistów ochrony środowiska;
- koordynatorów ds. ochrony środowiska.

Program szkolenia:

Lp.Nazwa szkolenia
1
Rodzaje pozwoleń w gospodarce odpadami;
2Zasady prowadzenia ewidencji odpadów w firmie;
3Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w gospodarce odpadami;
4Wymagania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (dokumentacja, opłaty produktowe);
5Ćwiczenia w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i naliczania opłat.

KONTAKT

Bulwar Ikara 29/1A, 54-130 Wrocław